موزیک فید ؛ مرجع دانلود آهنگ جدید خارجی و ایرانی

𝅘𝅥𝅯دانلود آهنگ Hast Du Lust از بنیامین بهادری

۳۱ فروردیندیدگاه ها : بدون دیدگاه

دانلود آهنگ Hast Du Lust از بنیامین بهادری

دانلود آهنگ بنیامین بهادری - Hast Du Lust

دانلود آهنگ Hast Du Lust با کیفیت متوسط - 128دانلود آهنگ Hast Du Lust با کیفیت عالی - 320

راهنمای دانلود آهنگ
ویندوز : روی لینک دانلود کلیک راست کرده و سپس گزینه "save link as" را انتخاب کنید.
اندروید : روی لینک دانلود چند لحظه لمس کنید و سپس از منوی باز شده کزینه "save link" را انتخاب کنید.

آهنگ جدید بنیامین بهادری منتشر شد. نام این قطعه جدید “Hast Du Lust” است و شما میتوانید آنرا از طریق لینک های دانلود پرسرعت موزیک فید براحتی دانلود نمایید. ما علاوه بر موزیک Hast Du Lust تکست ترانه را هم برای شما قرار داده ایم و شما پیش از دانلود اهنگ امکان پخش آنلاین موزیک را نیز دارید.

بشنوید و دانلود کنید جدیدترین آهنگ بنیامین بهادری با نام Hast Du Lust

خواننده: بنیامین بهادری

♪♪♪♪ دانلود آهنگ با موزیک فید ♪♪♪♪

تکست اهنگ Hast Du Lust بنیامین بهادری

Hast Du Lust

آﻳﻨﻪ رو دﺳﺖ ﻧﮕﻴﺮ آﻳﻨﻪ رو ﻣﺎت ﻧﻜﻦ آﻳﻨﻪ رو ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﭼﺸﻤﺎت ﻧﻜﻦ

آﻳﻨﻪ ﻳﻌﻨﻰ رﻗﻴﺐ اﺻﻠﺎ ﺑﺒﻴﻦ رﻓﻴﻖ ﺣﺘﻰ ﺧﻮدﺗﻢ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎت ﻧﻜﻦMusicdel | موزیکدل

دانلود آهنگ Hast Du Lust از بنیامین بهادری با متن (کامل) | فرمت MP3

ﺑﺎز ﻣﻨﻮ ﺣﺴﺎس ﻧﻜﻦ

ﺗﻮ ﺗﺎﺑﺴﺘﻮن وﺳﻄ ﻣﺮداد ﮔﺮﻳﻪ اﺷﻮن ﻣﻴﮕﻴﺮه اﺑﺮا

اﮔﻪ زﻣﺴﺘﻮن ﺑﺮﺳﻪ از راه ﻣﻴﻤﻮﻧﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎی ﭘﺎﻫﺎم رو ﺑﺮﻓﺎ

ﺧﻨﺪه ﻫﺎﺗﻮ دوﺳﺖ دارم ﻟﻌﻨﺘﻰ ﺗﻮ ﺑﺨﻨﺪ ﻓﻘﻄ

ﺑﺲ ﻛﻪ ﺟﺬاﺑﻰ ﻧﻤﻴﺬاری ﻛﻪ دور ﺑﺸﻢ ازت

ﺗﻮ اﺷﺎره ﻛﻦ ﻓﻘﻄ ﻫﺮﻛﺎری ﻣﻴﻜﻨﻢ واﺳﺖ

ﻫﺮﭼﻰ دارﻣﻮ ﻣﻴﺬارﻣﺶ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ وﺳﻄ

وﻃﻨﻢ ﺷﺪی وﻃﻨﻢ

ﭘﻴﺮاﻫﻨﻢ ﺑﺎش ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﻨﻢ ﺑﺎش

ﮔﺮدن آوﻳﺰ ﻣﻨﻮ دور ﮔﺮدﻧﻢ ﺑﺎش

ﭘﻴﺮاﻫﻨﻢ ﺑﺎش ﺗﻮ ﺗﻨﻢ ﺑﺎش ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻫﺮﺟﺎ ﻣﻨﻢ ﺑﺎش

ﭘﻴﺮاﻫﻨﻢ ﺑﺎش ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﻨﻢ ﺑﺎش

ﮔﺮدن آوﻳﺰ ﻣﻨﻮ دور ﮔﺮدﻧﻢ ﺑﺎش

زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺎی ﻣﺎ دوﺗﺎرو ﻛﻢ داره

دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﻪ ﺟﺎده ی ﺑﻰ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺪﻫﻜﺎره

ﺣﺘﻰ اﮔﻪ دﺳﺘﺎی ﻣﺎ از ﻫﻤﺪﻳﮕﻪ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﻦ

دل ﻣﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﺮای ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻴﺬاره

آﺧﺮ ﻣﻨﻮ ﻛﻨﺪی ﻛﻢ ﻛﻢ از اﻳﻦ آﻏﻮش ﻫﻨﻮز دوﺳﺖ دارم رواﻧﻰ ﺑﺎﻫﻮش

اﮔﻪ اﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺮﮔﺮدی ﻧﻤﻴﺬارم ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺮدی

دﻳﮕﻪ ﺣﺮﻓﻰ ﻧﻤﻴﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ دوﺳﺖ دارم

ﺗﻮرو ﻫﺮﺟﺎی دﻧﻴﺎﻳﻰ ﺑﺪﺳﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﻴﺴﭙﺎرم

ﻳﺎ ﺑﻴﻔﺖ در ﺑﺮم ﻳﺎ ﺑﻴﻔﺘﺪ از ﺳﺮم

ﻳﺎ ﺑﻴﻔﺘﺪ از ﺳﺮم ﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﻔﺘﺪ در ﺑﺮم

اﮔﻪ ﺑﺪوﻧﻰ ﻛﻪ ﺻﺪات ﻣﻨﻮ دﭼﺎر ﻣﻴﻜﻨﻪ

وﻗﺘﻰ ﻛﻨﺎرﻣﻰ دﻳﮕﻪ اﻧﻘﺪر ﺳﻜﻮت ﻧﻤﻴﻜﻨﻰ

اﮔﻪ ﺑﺪوﻧﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻮر ﻛﻢ و رﻧﮓ ﭼﺸﺎت ﺑﺎﻫﺎم ﭼﻴﻜﺎر ﻣﻴﻜﻨﻪ

ﺷﻤﻌﺎرو ﻓﻮت ﻧﻤﻴﻜﻨﻰ

ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﻦ از دﺳﺖ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻛﺸﻴﺪن ﻧﺘﻮاﻧﻢ

اﻳﻦ ﺑﺖ ﺷﻜﻨﻰ ﻛﺎر ﻣﻦ ﺗﻮﺑﻪ ﺷﻜﻨﻰ

ﮔﻴﺮم ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﮔﺮی ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﻢ

دﻟﺘﻨﮓ ﻛﺴﻰ ﺷﺪم ﻛﻪ دﻟﺘﻨﮕﻢ ﻧﻴﺴﺖ

ﺳﭙﺮدﻣﺖ ﺑﻪ آﺳﻤﻮن ﺑﻪ ﻧﻮر ﻣﻬﺘﺎب

ﺳﭙﺮدﻣﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻓﺘﺎب

ﺳﭙﺮدﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺮای ﻗﺸﻨﮓ ﭘﺎﻳﻴﺰ

ﺳﭙﺮدﻣﺖ ﺑﻪ

ﺳﭙﺮدﻣﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه ﻫﺎی ﺑﺎرون

ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺪا ﺳﭙﺮدﻣﺖ ﻓﺮاوون

ﻳﺎدﺗﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻰ زﻳﺮ ﺑﺎرون دﺳﺘﺘﻮ ﺑﮕﻴﺮم ﺣﺎﻟﺎ ﻣﻦ اﻳﻦ ﭼﺸﻤﺎی اﺷﻜﻰ ﭼﺠﻮری ﺑﺒﻴﻨﻤﺖ

دروﻏﻪ ﺳﻨﮓ دﻟﻢ دروغ ﭼﺮا ﺗﻨﮕﻪ دﻟﻢ

ﭘﺎﺷﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﺒﻴﻨﻤﺖ

دﻳﮕﻪ ﺣﺮﻓﻰ ﻧﻤﻴﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ

ﺗﻮرو ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﻰ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﻴﺴﭙﺎرم

ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﻦ از دﺳﺖ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻛﺸﻴﺪن ﻧﺘﻮاﻧﻢ

اﻳﻦ ﺑﺖ ﺷﻜﻨﻰ ﻛﺎر ﻣﻦ ﺗﻮﺑﻪ ﺷﻜﻨﻰ

Download Music / Direct link

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجوی آهنگ

آخرین موزیک ها

پرتکرارترین خواننده ها