موزیک فید ؛ مرجع دانلود آهنگ جدید خارجی و ایرانی

𝅘𝅥𝅯دانلود آهنگ نسینی الدنیا از راغب علامه + فاضل دریس

۱۵ اردیبهشتدیدگاه ها : بدون دیدگاه

دانلود آهنگ نسینی الدنیا از راغب علامه + فاضل دریس

دانلود آهنگ راغب علامه + فاضل دریس - نسینی الدنیا

دانلود آهنگ نسینی الدنیا با کیفیت متوسط - 128دانلود آهنگ نسینی الدنیا با کیفیت عالی - 320

راهنمای دانلود آهنگ
ویندوز : روی لینک دانلود کلیک راست کرده و سپس گزینه "save link as" را انتخاب کنید.
اندروید : روی لینک دانلود چند لحظه لمس کنید و سپس از منوی باز شده کزینه "save link" را انتخاب کنید.

آهنگ جدید راغب علامه + فاضل دریس منتشر شد. نام این قطعه جدید “نسینی الدنیا” است و شما میتوانید آنرا از طریق لینک های دانلود پرسرعت موزیک فید براحتی دانلود نمایید. ما علاوه بر موزیک نسینی الدنیا تکست ترانه را هم برای شما قرار داده ایم و شما پیش از دانلود اهنگ امکان پخش آنلاین موزیک را نیز دارید.

بشنوید و دانلود کنید جدیدترین آهنگ راغب علامه + فاضل دریس با نام نسینی الدنیا

خواننده: راغب علامه + فاضل دریس

♪♪♪♪ دانلود آهنگ با موزیک فید ♪♪♪♪

تکست اهنگ نسینی الدنیا راغب علامه + فاضل دریس

 

ﻧﺴﻴﻨﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻧﺴﻴﻨﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻛﺎری ﻛﻦ ﻛﻪ دﻧﻴﺎ و ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﻢ
دوﺑﻨﻰ ﺣﺒﻴﺒﻰ
ﻣﻦ را در آﺗﺶ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺴﻮزان
وﺳﺒﻨﻰ اﻗﻠﮏ اﺣﻠى ﻛﻠﺎم
ﺑﮕﺬار ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻠﺎت را ﺑﺮاﻳﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻢ
ﻟﻮ اﻟﻒ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻮ اﻟﻒ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﮔﺮ ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ و ﺟﻬﺎن را ﺑﮕﺮدم
ﻣﺶ ﻣﻤﻜﻦ زی ﻏﺮاﻣﮏ اﻧﺖ اﻟﺎﻗﻰ ﻏﺮام
اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد ﻋﺸﻘﻰ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻢ
ﻟﻮ اﻗﻠﮏ اﻧﻰ ﺑﺤﺒﮏ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪر ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﻳﻢ دوﺳﺘﺖ دارم
اﻟﺤﺐ ﺷﻮﻳﻪ ﻋﻠﻴﮏ
ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻛﻢ اﺳﺖ
ﻟﻮ ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻧﺎ ﺑﺒﻌﺪ ﻋﻨﮏ
اﮔﺮ ﻳﮏ ﺛﺎﻧﻴﻪ از ﺗﻮ دور ﺑﺸﻮم
ﺑﺮﺟع ﻣﺸﺘﺎق ﻟﻌﻴﻨﻴﮏ
ﺑﺎ ﺷﻮر و اﺷﺘﻴﺎق ﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺮدم
ﺿﻤﻨﻰ ﺧﻠﻴﮏ وﻳﺎﻳﺎ
ﻣﻦ را در آﻏﻮﺷﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻦ
دوﺑﻨﻰ ودوب ﻓﻰ ﻫﻮاﻳﺎ
ﻣﻦ را در ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺴﻮزان و در ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺑﺴﻮز
ﺗﻌﺎﻟى ﻧﻌﻴﺶ اﺟﻤﻞ اﻳﺎم
ﺑﻴﺎ ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﻳﻦ روزﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻴﻢ
ﻛﺎن اﺟﻤﻞ ﻳﻮم ﻓﻰ ﺣﻴﺎﺗﻰ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روز زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻦ ﺑﻮد
ﻳﻮم ﻣﺎ ﻗﺒﻠﺘﮏ ﻳﺎ ﺣﻴﺎﺗﻰ
روزی ﻛﻪ ﺗﻮ را دﻳﺪم ای ﻫﺴﺘﻰ ﻣﻦ
ﻣﻘﺪرﺗﺶ اﺗﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻣﺎ اﻓﻜﺮ ﻟﺤﻈﻪ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﻟﺤﻈﻪ ای را ﺑﺪون ﻳﺎدت زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻢ
ﻟﻘﺘﻨﻰ ﺑﺪوب ﻓﻰ ﻫﻮاک
ﻣﻦ را ﻳﺎﻓﺘﻰ ﻛﻪ در آﺗﺶ ﻋﺸﻘﺖ ذوب ﺷﺪم
ﺧﺪﺗﻨﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻨﺎس
ﻣﻦ را از ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺟﺪا ﻛﺮدی
ﻋﺸﺖ ﻓﻰ اﺟﻤﻞ اﺣﺴﺎس
و ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﺑﺎ زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﻋﺸﻖ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮدم
وﻧﺴﻴﺖ ﻳﺎ ﺣﺒﻴﺒﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻌﺎک
و دﻧﻴﺎ را در ﻛﻨﺎر ﺗﻮ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدم ﻋﺰﻳﺰم
ﻟﻮ اﻗﻠﮏ اﻧﻰ ﺑﺤﺒﮏ اﻟﺤﺐ ﺷﻮﻳﻪ ﻋﻠﻴﮏ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﻳﻢ دوﺳﺘﺖ دارم ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻛﻢ اﺳﺖ
ﻟﻮ ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻧﺎ ﺑﺒﻌﺪ ﻋﻨﮏ ﺑﺮﺟع ﻣﺸﺘﺎق ﻟﻌﻴﻨﻴﮏ
اﮔﺮ ﻳﮏ ﺛﺎﻧﻴﻪ از ﺗﻮ دور ﺑﺸﻮم ﺑﺎ ﺷﻮر و اﺷﺘﻴﺎق ﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺮدم
ﺿﻤﻨﻰ ﺧﻠﻴﮏ وﻳﺎﻳﺎ دوﺑﻨﻰ ودوب ﻓﻰ ﻫﻮاﻳﺎ
ﻣﻦ را در آﻏﻮﺷﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻦ و در ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺴﻮزان و در ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺑﺴﻮز
ﺗﻌﺎﻟى ﻧﻌﻴﺶ اﺟﻤﻞ اﻳﺎم
ﺑﻴﺎ ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﻳﻦ روزﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻴﻢ
ﻟﻮ اﻗﻠﮏ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﻳﻢ
اﻧﺎ ﺷﺎﻳﻠﮏ ﺟﻮه ﻋﻴﻨﻴﺎ
ﻣﻦ ﺗﻮ را در ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻗﺮار دادم
واﻟﺪﻧﻴﺎ دى ﺷﺎﻫﺪه ﻋﻠﻰ
و اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ اﺳﺖ
اﻧﺎ ﺟﻨﺒﮏ وﺑﺤﺒﮏ
ﻣﻦ در ﻛﻨﺎر ﺗﻮام و دوﺳﺘﺖ دارم
ﻣﺶ ﻣﻤﻜﻦ اﻗﺪر اﻧﺎ ﻳﺎ ﺣﺒﻴﺒﻰ ﻓﻰ ﻳﻮم اﻧﺴﺎک
ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻢ روزی ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﻢ ﻋﺰﻳﺰم
ﺑﺘﻤﻨى اﻟﻌﻤﺮ ﻳﻄﻮل
آرزو دارم ﻛﻪ ﻋﻤﺮم ﻃﻮﻟﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ
واﻓﻀﻞ اﺣﺒﮏ ﻋﻠى ﻃﻮل
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺗﺎ اﺑﺪ دوﺳﺘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ
ده اﻧﺎ ﻳﺎﻣﺎ ﺣﻠﻤﺖ اﻛﻮن وﻳﺎک
زﻳﺮا ﻣﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاب در ﻛﻨﺎر ﺗﻮ ﺑﻮدن را ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻤ…

Download Music / Direct link

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجوی آهنگ

آخرین موزیک ها

پرتکرارترین خواننده ها